<menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>

  咨詢電話:4000-628-552

  注冊

  退出

  韓語學習丨韓語音節表

  2018-07-02 10:52:45

   韓語秒會教程

   ?[a] ?[ya] ?[eo] ?[yeo] ?[o] ?[yo] ? ?[yu] ?[eu]?

   ?[g/k] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ga] [gya] [geo] [gyeo] [go] [gyo] [gu] [gyu] [geu] [gi]

   ?[n] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [na] [nya] [neo] [nyeo] [no] [nyo] [nu] [nyu] [neu] [ni]

   ?[d/t] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [da] [dya] [deo] [dyeo] [do] [dyo] [du] [dyu] [deu] [di]

   ?[r/l] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ra] [rya] [reo] [ryeo] [ro] [ryo] [ru] [ryu] [reu] [ri]

   ?[m] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ma] [mya] [meo] [myeo] [mo] [myo] [mu] [myu] [meu] [mi]

   ?[b/p]? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ba] [bya][beo] [byeo] [bo] [byo] [bu] [byu] [beu] [bi]

   ?[s] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [sa] [sya] [seo] [syeo] [so] [syo] [su] [syu] [seu] [si]

   ?[o/ng] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [a] [ya] [eo] [yeo] [o] [yo] [yu] [eu]

   ?[j] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ja] [jya] [jeo] [jyeo] [jo] [jyo] [ju] [jyu] [jeu] [ji]

   ?[ch] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [cha][chya][cheo][chyeo][cho] [chyo] [chu][chyu][cheu] [chi]

   ?[k] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ka] [kya] [keo] [kyeo] [ko] [kyo] [ku] [kyu] [keu] [ki]

   ?[t] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ta] [tya] [teo] [tyeo] [to] [tyo] [tu] [tyu] [teu] [ti]

   ?[p] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [pa] [pya] [peo] [pyeo] [po] [pyo] [pu] [pyu] [peul] [pi]

   ?[h] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

   [ha] [hya] [heo] [hyeo] [ho] [hyo] [hu] [hyu] [heul] [hi]

   輔音分為四大類:

   松音:? ? ? ? ?

   緊音:? ? ? ? ?

   送氣音:? ? ? ? ?

   鼻音:? ? ? ?

   

      元音

   ? 讀音:a 發音技巧:同于漢語拼音a

   ? 讀音:e 發音技巧:發這個音時,口型是發o的口型,但要發出e的音!

   ? 讀音:o 發音技巧:同于漢語拼音o

   ? 讀音:u 發音技巧:同于漢語拼音u

   ? 讀音:r 發音技巧:這個音非常的難發正確!不是發漢語拼音的r而是舌

   頭頂住嘴巴里的上膛,發出類似er的音!真的挺難的!

   .? 讀音:ya 發音技巧:同于漢語拼音ya

   .? 讀音:yao 發音技巧:同于漢語拼音yao

   .? 讀音:you 發音技巧:同于漢語拼音you

   ? 讀音:yu 發音技巧:同于漢語拼音yu

   .? 讀音:i 發音技巧:同于漢語拼音i

   ?:讀音:wa 讀音技巧:由我們已經學過的?+?組成~但讀音是?+?

   .?:讀音:we 讀音技巧:由組成的?+?,但讀音是?+?發?是要短促,

   發?是要重一些!千萬別讀成“歪”。這個元音單獨使用是

   “為什么”的意思。

   .?:讀音:we 讀音技巧:由?+?組成,發音同于?,只有發音相同!

   .?:讀音:we或者o 讀音技巧:它的發音同于前兩個,o的這個發音很少用!

   .?:讀音:wo 讀音技巧:有點類似于漢語拼音的wo,發音要從?快速過渡

   到?,千萬別發成“窩”

   .?:讀音:wi 讀音技巧:這個詞不好讀,把它分開來看,先讀?,再讀?,

   有點類似于英語字母v千萬別讀成“威”

   .?:這個詞有三種發音的方法:

   (1)作詞頭的時候就讀:ri 讀音技巧:這個詞非常的難讀!要先讀?再讀?,

   但?盡量短促!例:?? ri sa 醫生

   (2)位于詞中或詞末時只發:?(見第一課) 例:?? nei i 內衣;

   ??? go i lo 故意

   (3)作為屬格助詞時發:?(見第2個)例:??? ?? u li ei Jun ki


   送氣音:

   1.?發音[c] 詞例:?[ca]車

   2.? 發音[k] 詞例:???[ka mye la]照相機

   3.? 發音[t] 詞例:???[to ma to]西紅柿

   4.? 發音[p] 詞例:???[pi a no]鋼琴

   5.? 發音[h] 詞例:?[him]力量


   鼻音:

   1.? 發音[n] 詞例:??[nu gu]誰

   2.? 這個比較特別,舉個例子講一下:

   ?????[er ma ye yo]多少錢?當?在詞尾的時候,它的發音就與漢語

   卷舌音“r”的發音相近;

   ???[la di o]收音機~當?再詞首的時候,它的發音就和漢語拼音“l”

   發音相近。(不知道具例子,大家是否會明白了呢?)

   3.? 發音[m] 詞例:??[me(o) li]頭

   4.? 不發音,只作裝飾,使韓字看起來美觀,詞例:??[i mi]已經;

   但位于詞尾(也稱為韻尾)是它發[ng],咱們用??中的?來講一下

   ?位于詞尾時發音技巧: ?=L[n]+?[yao]+?[ng],

   先發L[n]+?[yao]=niao,在發一個和類似

   于英語n的音,讀的時候要?一帶而過就可以了!

   雙韻尾:共11個:?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?


  分享到:

  請選擇測試

  金星娱乐老板
  <menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>
  <menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>